Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Προσκληση μοτοσικλετων για τεχνικο ελεγχο (Νομος Χανιων)

«Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010 Τεύχος Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν οικ. 2704/02-02-2011 απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωσης Περιφερειάρχη.

4. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κ.Ο.Κ.»

5. Την με αριθμό Φ23/24327/2887/4-5-2009 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίηση διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2410/Β/04-12-2009.

6. Την με αριθμό οικ.Φ.23.1/56511/7314/19-11-2010 απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας».

7. Την με αριθμό 8913/1089/19-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ.501/05-03-2013) «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους».

8. Τις με αριθμ. 83/22-03-2011, 300/24-06-2011 και 655/23-09-2011 αποφάσεις πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων.

9 .Την αριθμ. 37566/5116/10 Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2009/40 εκ και 2010/48 ΕΕ.

10. Την από 08-04-2013 επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

11. Το αριθμ πρωτ. 326/04-04-2013 αίτημα του ΙΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ.

12. Το γεγονός ότι

Οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή προστίμου δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Ο θεσμός του τεχνικού ελέγχου σε μηχανοκίνητα δίκυκλα εφαρμόζεται για πρώτη φορά και η διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τα 4 έτη

Τα Δημόσια ΚΤΕΟ δεν διαθέτουν διαδρόμους για τον τεχνικό έλεγχο των δικύκλων.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός δικύκλων που δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα. Παρατηρήθηκε μεγάλη προσέλευση για έλεγχο με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνωστισμός στα ΙΚΤΕΟ, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της αριθμ. 8913/1089/19-02-2013 ΚΥΑ έως την εφαρμογή της.

Ο προγραμματισμός του τεχνικού ελέγχου θα ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τις αριθμ. 83/22-03-2011, 300/24-06-2011 και 655/23-09-2011 Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων ως προς τον προγραμματισμό ελέγχου ως εξής:


Ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας
Ημερομηνία ελέγχου
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1995
Έως 31-05-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01-01-1996 έως 01-01-1998
Από 01-06-2013 έως 30-06-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01-01-1998 έως 31-12-1999
Από 01-07-2013 έως 31-07-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01-01-2000 έως 01-01-2002
Από 01-08-2013 έως 31-08-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01-01-2002 έως 01-01-2005
Από 01-09-2013 έως 30-09-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01-01-2005 έως 01-01-2008
Από 01-10-2013 έως 30-11-2013
Όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 01-01-2008 έως 31-12-2009
Από 01-12-2013 έως 31-12-2013

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 01-01-2010 και μετά, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν, έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα ταξινομηθούν ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, μετά από τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν, έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή. Οι ανάριθμες μεταχειρισμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, για να τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει πρώτα να εφοδιασθούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στον Νομό Χανίων, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου. Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας που δεν τη προσκομίζει για τον περιοδικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης ημερομηνίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του ΚΟΚ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ»

ΔΩΣΕ:

Popular Posts

Ετικέτες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ (2) ΑΛΚΟΟΛ (2) ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (3) ΑΠΕ (1) ΑΠΟΚΡΙΕΣ (5) ΑΣΤΕΙΟ (61) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (2) ΒΙΒΛΙΟ (15) ΒΙΝΤΕΟ (116) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (1) ΓΚΙΝΕΣ (2) ΓΛΥΠΤΑ (2) ΓΥΝΑΙΚΕΣ (5) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (2) ΕΚΔΗΛΩΣΗ (49) ΕΚΛΟΓΕΣ (3) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2) ΕΛ.ΑΣ. (1) ΕΛΛΑΔΑ (13) ΕΠΙΣΤΗΜΗ (5) ΕΡΕΥΝΑ (8) ΕΡΩΤΑΣ (3) ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (14) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ (1) ΗΜΙΣΚΟΥΜΠΡΙΑ (1) ΘΕΑΤΡΟ (1) ΙΑΠΩΝΙΑ (1) ΙΑΤΡΙΚΑ (1) ΙΣΤΟΡΙΑ (5) ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (3) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (16) ΚΙΣΑΜΟΣ (1) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (1) ΚΟΥΦΑ (34) ΚΡΗΤΗ (31) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (3) ΜΗΧΑΝΕΣ (4) ΜΟΥΣΕΙΟ (1) ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (2) ΜΟΥΣΙΚΗ (36) ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (4) ΝΕΑ (13) ΝΙΚΟΥ (1) ΞΥΛΟΥΡΗΣ (1) ΟΗΕ (1) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (2) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ (1) ΠΑΙΔΕΙΑ (2) ΠΑΙΧΝΙΔΙ (2) ΠΑΝΟΥΣΗΣ (1) ΠΑΠΑΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΥ (1) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (1) ΠΑΡΑΛΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΕΡΓΑ (23) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (21) ΠΙΚΑΣΟ (1) ΠΟΙΗΣΗ (1) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (18) ΠΟΥΤΙΝ (2) ΡΕΜΠΡΑΝΤ (1) ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ (2) ΣΑΡΔΑΜ (1) ΣΕΦΕΡΗΣ (1) ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1) ΤΑΒΛΙ (1) ΤΕΧΝΗ (35) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (19) ΤΖΟΠΛΙΣ (1) ΤΖΟΥΛΙΑ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ (4) ΤΗΛΕΦΩΝΟ (2) ΤΟΛΚΙΝ (2) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (19) ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (2) ΧΑΝΙΑ (114) ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ (1) ΧΙΟΥΜΟΡ (34) ΧΟΡΟΣ (1) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (1) ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ (1) AL DI MEOLA (1) ALEXANDRA RICHARDS (1) ALONSO (1) BEATLES (3) BLOG (2) BMW (1) COMIC (6) CONAN (1) DAVIDGE (1) DIO (1) FORMULA (1) FUNNY PHOTOS (24) GAME OF THRONES (1) GOOGLE (1) HARRY POTTER (3) HEAVY METAL (1) HOBBIT (3) HUMOR SONGS (4) INTERNET (6) KEITH RICHARDS (1) LENNON (3) LORD OF THE RINGS (2) MAGGIE REILLY (1) MANOWAR (1) MONEY TALKS (1) NABIHA (1) NASA (2) OPERA (1) PHOS SOLUtions (1) RIHANNA (1) RIP (1) ROCKA ROLLA (1) ROLLING STONES (2) SARKOZIX (1) SEX (11) SEXY PHOTOS (5) SHAKIRA (2) SHOCK (6) STEPPENWOLF (1) SUPERTRAMP (1) U2 (1) VAN GOGH (1) WAGNER (1) WALKMAN (1)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Hosted Desktops